Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
hindi nagsusinungaling ang iyong mga mata. kapag tinititigan ko ito ay tila dinadala ako nito sa iba't ibang dimensyon kung saan nakikita ko ang tunay **** emosyon. kinikilig, masaya, naggugutom, pagod, nagtatampo, malungkot, hindi na masaya at may iba na.
faranight
Written by
faranight  20/Bigender
(20/Bigender)   
195
 
Please log in to view and add comments on poems