Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
hindi na rin mawari
ng mga salita
ang mga nararamdaman ko
mjr
Written by
Random Guy  23/PH|DXB
(23/PH|DXB)   
  529
     TheKatIsDead, shi and ---
Please log in to view and add comments on poems