Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 12
आज काललाई जितियो
कसो उसले बिताएको

चार चक्के दानव
शैली : प्रयोगात्मक
विषय:अझै धेरै छ हेर्न, लेखेको कस्ले पो टार्छ र ?
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
128
   Jasmine dryer
Please log in to view and add comments on poems