Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
wala namang magtatanong
o maghahanap
normal naman na ika'y mawala
paminsan-minsan
sumasama ka sa dilim
pero kailan ka mananatili,
kailan ka hindi babalik?
09/10/19
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
  271
   pseudnco
Please log in to view and add comments on poems