Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
धूम्रपान गर्नुहुन्छ?
अँह
रक्सी पिउनुहुन्छ?
अँह
अनी माछामासु नी?
अँह

सोध्न मन लागेको थियो
अनी रमाइलो कसरि
गर्नु हुन्छ?
शैली : क्लिनिकल प्रयोगात्मक
विषय: मनै त हो
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
472
 
Please log in to view and add comments on poems