Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 6
भूकम्प, झरी भन्दा आजकाल
सरकारसँग डराउनु पर्छ हामी

विषादी प्रसाद खाऊ भन्छ
शैली : अवलोकन
विषय: जो बोल्छ उही छुच्चो
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
  994
 
Please log in to view and add comments on poems