Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2019
Ikaw ang sagot sa "oo".
pumapawi sa bigat ng "hindi".
liwanag sa sambit na "siguro".
kapanatagan sa "marahil".

ngunit ikaw rin ang dahil ng sakit ng "oo",
kasinungalingan dulot ng "hindi", alinlangan ng "siguro", at kabagabagan ng "marahil".
ikaw ang siyang kasiyahan ngunit sa bandang huli ikaw rin ang dahil ng aking kalungkutan.
Written by
theivanger  24
(24)   
1.6k
   ---
Please log in to view and add comments on poems