Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
Tatlong oras bago sumapit ang umaga,
Panibagong araw, bagong panimula.
Bigyang liwanag ang isang tulad niya,
At siya namang ikabubuhay ko...
May 18, 2019 - 02:47

Sa kabila ng nakaraan, aking hahanapin ang walang hanggang mga dahilan upang mabuhay.
Meruem
Written by
Meruem  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
  572
     Din, Joey, Fawn, Yani, marga and 3 others
Please log in to view and add comments on poems