Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
minsan ko pang ibinulong sa hangin,
na sana'y tayo nalang dalawa.

ngunit masakit mang aminin,
tayo'y hindi makabubuti sa isa't isa.
Marga 梅香
Written by
Marga 梅香  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
  1.5k
   Richard Frank and Random Guy
Please log in to view and add comments on poems