Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2019
Alaalang sagana
Naiwang ngiting kay saya
Sa pagpikit ang lahat ay humahalina

Lumipas man ang lahat ng hugis ng buwan
Lumubog na ng hindi mabilang ang araw
Kayrami man luha na sa mukha ay nagdaan
Kahit kaytaggal ng panahon, matimis na alaala'y di na gugunaw
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
580
 
Please log in to view and add comments on poems