Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2019
40
sa tunog ng tambol,
iyong hinawakan ang aking nanginginig na mga kamay
at sa gayo'y mapawi
ang damdaming puspos sa dalamhati

ang bawat pagtibok
aba'y mistulang pulso dala ng aking puso
kasing lakas ng pagkulog ng mga ulap
kasing tulin ng paruparong lumilibot sa hangin.
maligayang apatnapung araw ng pagmamahal, aking irog
Written by
Leixia  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
  5.9k
     Manunula T, Carl and John AD
Please log in to view and add comments on poems