Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2019
sa kanyang magulong sanlibutan
kay daming naghahanap ng kamusmusan
tila ang pagkabata ay hindi natikman
walang tigil ang pagkulo ng tiyan
sa gutom na hindi maibsan
ng kahit ilang pagkain na nasa pinggan.
ang nalalabing alaala at kaalaman
ay natapon sa maagang katandaan
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  9.0k
   danielle
Please log in to view and add comments on poems