Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2019
Muling pagtibok ng tigang na puso
Namasdan sa mga bilang na segundo
Tagos hanggang sa ikalawang pagkatao
Nang masilayan ang ganda ng isang mapagtago

Naiwan sa panaginip ang kamusmusan
Ikalawang pagkatao=real you
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  1.6k
   Manunula T
Please log in to view and add comments on poems