Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2018
Minsan lang umikot ang mundo ko
at nangyari iyon nang makilala ko ang isang tulad mo.
Dahil sa iyo, iikot muli ang mundo ko.
Written by
Eugene  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
  193
 
Please log in to view and add comments on poems