Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2018
Sa simpleng pagsapit ng karaniwang alas nueve
Sa dilim ng gabi nakahihinga ng kampante
Nang mas lumamig ang pagdama sa iyong pagtabi,
Iyong mapang-ulit na sagi sa aking isipan
Muli kong pagkabusog sa pagsagap ng kawalan
Payapa sa nanatiling magulong kapaligiran
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  4.5k
     Manunula T and Wynter
Please log in to view and add comments on poems