Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Kanilang giit,
"Kaluluwang kinakain na ng bisyo,"
"Laman na nagpapabighani sa demoΓ±o"
Akin lang namang hawak ay sigarilyo
Hangad lang naman ay konti niyang epekto.

Pagkalma sa problemadong utak,
Na sa napakaraming gulo ay naisabak,
Isang araw ng aking buhay ang bawas para sa isang piraso,
Tanggap ang kalakalan, hirap nang magbago.
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
2.7k
   Seanathon
Please log in to view and add comments on poems