Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Patawarin mo ko sa hindi ko pag layo
at patatawarin kita sa hindi mo pananatili.

patawarin mo ko sa hindi ko pagbitiw
at patatawarin kita sa hindi ko pag kapit.

patawarin mo ko at patatawarin kita
nagkamali ako at tama ka

kaya patawarin mo ko sa aking pagkakamali
at patatawarin kita bilang isang tama
Manunula  T
Written by
Manunula T  17/M
(17/M)   
204
   zee
Please log in to view and add comments on poems