Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Sige lang
sanay na ako sa tunog ng mga paang papalayo
sa mga kamay na basta na lamang bumibitaw
sa mga pangako ng pagbabalik na walang katotohanan
sa mga bagay na hindi kayang panindigan

Sige lang

Baka hindi naman masama ang muling pagguho
Skye
Written by
Skye  F/Philippines
(F/Philippines)   
5.1k
   1
Please log in to view and add comments on poems