Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
Mahirap ikalimot
mahirap tigilin
mahirap pigilin
ang pagiging hangal

ang taong tulad mo
ay ang dahilan
ng paghila ko
sa tali ng pag-asa
subalit ako lamang
ang dakilang tagahila
sa sobrang kapal
ako'y nakabitaw
Ferns
Written by
Ferns  18/F/PH
(18/F/PH)   
    26.1k
         Orion Schwalm, KuyaMak, Lori Jones McCaffery, skye, MicMag and 19 others
Please log in to view and add comments on poems