Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
Bibitawan ko
At hahayaan
Ang agos na ang magdala
Sa aking nararamdaman
At kung ito'y mapadpad ulit sa dalampasigan
Baka sakali'y ito'y maaari
Nang pansinin ulit, at
Sa pangalawang pagkakataon
Ay subukan muli
Rosechelle Catrina Borreta
Written by
Rosechelle Catrina Borreta  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems