Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
mahal ko ---

nais kong isulat ang larawan mo.

ngunit papaano?

paanong mailalathala
gamit lamang ang mga salita
ang matayog **** ilong
at ngiti nang iyong mga mata;
ang baluktot ng iyong likod
at mga binti **** mahahaba?
Written by
pc  MNL
(MNL)   
  945
     Marga 梅香, Isabelle and Linux
Please log in to view and add comments on poems