Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
mahirap magmahal nga taong hindi sigurado
yung wala kang mahawakan kundi kanyang mga pangako
na hindi diretso,
puro lang talinghaga
mga hiling lamang sa mga tala.
Wick
Written by
Wick  20/Earth
(20/Earth)   
3.2k
   Isabelle
Please log in to view and add comments on poems