Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2018
Inaalala ang araw na tila yata dapat kalimutan at ibaon sa lupa.
Inaalala ang araw na akala'y umpisa ng kasiyahan ngunit naging simula atΒ Β sanhi ng pag pagkabigo ng pusong hanggang ngayon ka'y hirap buuin.

kakalimutan hindi dahil puno ng pait ang araw na iyon,
kungdi dahil ikaw mismo ang nag  bigay walang silbi sa isang araw na tumibok ulit ang pusong takot magmahal.


Kakalimutan ang bawat alaalang magpapaalala sa isamg araw na nagsimula at natapos ang paniniwala ng isang tulad ko sa pagibig.
Ikaw parin.
Keithlyne
Written by
Keithlyne  19/F
(19/F)   
  1.6k
   Brent
Please log in to view and add comments on poems