Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2018
Ilang taon man ang lumipas
at bumalik man tulad ng bukas
Parang ganon parin at tila ba'y di kumukupas
Kung paano kita unang nakita't nasilayan.
Ganon parin ang aking nararamdaman at hindi nauubos tulad ng tubig sa karagatan.        -HAN
HAN
Written by
HAN
Please log in to view and add comments on poems