Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
“Forever is composed of now.”

― Emily Dickinson


Walang mahaba o maiksing buhay,
ang kahapon, ngayon at bukas ay
magkakatulad lang – lahat sila
kung tawagin ay panahon.

Depende kung paano natin
ginugugol ang ating panahon.
Ito ang magdidikta sa magiging
kahulugan ng ating buhay
mahaba man ito o maiksi.
Written by
JOJO C PINCA
284
 
Please log in to view and add comments on poems