Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
Maliwanag na mukha ng buwan
Nagmasid sa kanyang kabilugan
Tila, mayroong pinapahiwatig sa likod nito
Subalit hindi ko mabatid kung ano
sapagkat naghihintay lamang ako na bumalik ang kuryente dito
Nymeriari
Written by
Nymeriari  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
2.4k
   1
Please log in to view and add comments on poems