Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Dalawang bata
Isang matanda
Babae't lalaki
Kasama ang ama
Naglalaro sila
Doon sa may kalsada
Napadaan lang ako
Ngunit tila paa'y napako
Habang sila'y tinititigan

---Isip ko'y bumalik sa nakaraan

Naalala ko nang kami ni ama'y
Naglalaro ng tagu-taguan
Sa tuwing ako'y nahuhuli
Ako'y kanyang kinikiliti
Oo, ako'y naging masaya
Sa limang taong pinagsamahan

---Bumalik ako sa kasalukuyan

Ang mag-ama'y tuwang-tuwa sa aking kanan
Hinihiling ko lamang sa Panginoon
Sila sana'y bigyan pa ng mahabang panahon
Sana'y maranasan mo ang hindi ko naranasan.
FELILA
Written by
FELILA  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
1.5k
   Lizley
Please log in to view and add comments on poems