Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Para bang natangnan ko na rin ang langit,
Nang ating mga kamay ay nagkadikit.
Ga'no ba kalaki ang mga kamay mo,
At nahawakan mo ang buong mundo ko?
A poem from 10-20-2014
I remember who I made this for
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  800
     Sleepinghermit and Bianca
Please log in to view and add comments on poems