Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Pag-ibig ko sayo'y parang talaba
Na pilit pa ring kumakapit
At pakamamahalin kita
Sa kung anong alam kong paraan
At aking kakayahan
082517
1323
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
152
 
Please log in to view and add comments on poems