Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
isang buhay
labimpitong taon
dalawang magulang
tatlong bala,
maraming pangarap,

Apat na taga-tarato, negosyador:

Magkano?
Bagsak-presyo!
Mamilì kayo –
Ibebenta nyo?
o . . .

Buy One – Take All!
          karakter
                    dangal
                              kalayaa­n . . .
Translated into English as "What's the Price of One Life?"
Written by
Jun Lit  M/Los Baños, Philippines
(M/Los Baños, Philippines)   
  10.5k
       William Tubera and anj
Please log in to view and add comments on poems