Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Lingid man sa inyong kaalaman,
Isa siyang tunay na “gentleman.”
Yaong
Uunahin ang iba kaysa kanya.
At
Nariyan para samahan at sunduin ka
For the boys in my block
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
270
   Ryan Holden
Please log in to view and add comments on poems