Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Ang lalaking bihirang makita ngunit
Ramdam ang kanyang presensiya lalo na noong lumabas sa ADMU
Crushes ang pangalan niya.
Hiling naming makasama ka sa tuwina.
Ilang araw ka mang hindi makita,
Eh… ok lang. Mamahalin ka pa rin namin
For the boys in my block
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  325
   Ryan Holden
Please log in to view and add comments on poems