Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Rayuhin mang manahimik ay di makikinig
Eksaherado ang ingay
Ngunit gayun din ang sayang dala. Mahirap isipan ang
Z, kaya’t magpapasalamat na lang ako sa mga
Oras na ikaw lang ang nakakausap ko
For the boys in my block
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
206
   Ryan Holden
Please log in to view and add comments on poems