Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
"Sandali!" Ang bukang bibig habang nakatali't nakataas ang binti; pinatitikim ng kiliti, nagkakamot ang mga dila sa loob ng ating mga labi, nagmamakaawa: "sandali"
Enzo
Written by
Enzo  19/M/Here, There, & Everywhere
(19/M/Here, There, & Everywhere)   
  1.0k
     cv and -
Please log in to view and add comments on poems