Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Cute, ngunit mag-ingat sa iyong maririnig sapagkat tiyak na
Humaling ang iyong aabutin
Oras na umalingawngaw ang malamig niyang tinig na
Yayapos at banayad na dadampi sa iyong damdamin
For the boys in my block
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
229
 
Please log in to view and add comments on poems