Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2016
Ala-ala sa ating nakaraan
Ngiting hindi makakalimutan
Tanging ikaw lamang
Ngunit nawala na

Paalam sa ating ala-ala
Tila nag bago ang lahat
Sana masaya ka na sa piling niya
Paalam, paalam, paalam
Kate Burton
Written by
Kate Burton
Please log in to view and add comments on poems