Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2016
Sa kabila ng paglipat
Ng pahina ng buhay ko
Ay ang pag-usad ng istorya
at pagtatapos ng kabanata mo.
Marianne M
Written by
Marianne M  MNL
(MNL)   
979
     Lior Gavra and Marianne M
Please log in to view and add comments on poems