Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
042816

Puputok ang bulkan
Poot, pangamba at pag-aalinlangan.

Bubuhos ang tubig sa talon
Saya, sabik at takot.

Guguho ang lupa
Paniniguro, pagkapit at pananampalataya.

Iihip ang hangin
Bagsik, pagsubok at paghihingalo.

Sisikat ang araw
Pag-usbong, paniniwala at katanungan.

Hahawi ang ulap
Kinabukasan, katarungan at katiwasayan.

Iba't ibang anyo
Pabagu-bago, pero yun sila
*Hindi na natin mababago pa.
Sy Lilang
Written by
Sy Lilang  PPC Palawan, Philippines
(PPC Palawan, Philippines)   
2.8k
   Sy Lilang
Please log in to view and add comments on poems