Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
Tama na
Magpahinga
Hindi siya lilingon
Hindi ka makikita
Bakit di pansinin
Itong aninong iyo lamang nakikita
sa gilid ng iyong mata
Written by
Bianca  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems