Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2016
May problema talagang dala
kunwari panaginip
Halika sulat tayo

Nagtago man sa ulan
Ang ngiti ay kanta
at sayaw sa hikbi
ng ngayon
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
3.4k
     its gonna make sense
Please log in to view and add comments on poems