Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2010
sino ba nag kinakita sa imo
ikaw sa akin ko mata
kasi nag mamata ako
dito para sa imo lang

sa oras hasta sa langhit
o sa akin ko otak
a’yun aking ko inisipon
ang trabajo nang carabao
diri sa dupa nito

ang isda nag lumipad sa tubig
a’yun pispis na malapit sa cahoy
kasi ang dahon nag tuktuk

sa kamut ko nag pabalhasan
sa sarap nang kabuhi
ang kawi mo nag pula
kasi mayong adlaw
ang tini-tikman mo

dugay naman ang hapon
karon lang, pagtulog ako
2/4/10 ©AGDP
--------------
translation:
who is looking at you
you at my eyes
because i wake up
here for yours only

the hours until the heavens
or in my mind
this is what i think of
the working water buffalo
here on this land

the fish flying out of the water
the birds nearing the trees
because the leaves are falling

on my hands they sweat
the great taste of life
you face turns red
the day is good
because of what tasted

the afternoon is long
later on will I then sleep
agdp
Written by
agdp  NY / PH
(NY / PH)   
6.1k
 
Please log in to view and add comments on poems