Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2016
Akala ko dati masaya ang binabalikan,

Ngayon napagtanto kong masakit pala.

Balikan ka ng mga alala noong masaya ka pa.
Lauren Librada
Written by
Lauren Librada
  1.4k
   Oh Henry cried she, pralay patra and Pax
Please log in to view and add comments on poems