Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
Ang sabi niya sakin "Bat ka pa maghahanap kung nandito lang naman ako?"

Edi syempre sumagot ako "Ikaw ba ang hinahanap ko?"
Ehe... :P
Marshie The Mellow
Written by
Marshie The Mellow  along the cosmos~♡
(along the cosmos~♡)   
Please log in to view and add comments on poems