Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
mahuhulog ka
at dadanak ng walang pahintulot
gaya ng tubig mula sa tuktok ng talon

babagsak ako
gaya ng tubig na humahampas sa ilog
na bubuo ng languyan ng luhang inipon

maliligo ako
sa ginaw ng iyong ngiti
at sa lamig ng iyong pisngi

aagos ka
at lilipas nang madali
maglalakbay at mahuhulog na namang muli
Kurt De Castro
Written by
Kurt De Castro
Please log in to view and add comments on poems