Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Kung sabihin mo sa aking hindi seryoso ang paghalik mo sa kanya,
Paano pa kaya yung mga matamis na salitang pinaparinig mo sa akin?
Sabi nga nila diba,
*actions speak louder than words.
From A Heart
Written by
From A Heart
Please log in to view and add comments on poems