Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
बे बाराव फाथो दांनायाव
लरग'नि आखाया बौदोँ।
फिसायजोँ हाखु-दाखु
बोरमा दारि नागिरनो थिनजानायाव
गामि फारसे खारलांदोँ बियो सिमालिया
दखना जोगथोँ जोगथोँ।
शहरनि हिनजाव गोदान बेसारा-
बेनि उनाव बेनाव सोँबाय हैदोँ-
" बोरमा दारि दं नामाबाल आब',
बाजै, आयै?"
बायदि सोमोन्दो लायै लायै।
सिबाय मोनमारदिया बियो बोरमा दारिखौ!!
फाथो दांनो समा बारग'लांनायाव
लरग'आ रागा दिउ दिउ।
15/09/2015
Ronjoy Brahma
Written by
Ronjoy Brahma  India
(India)   
Please log in to view and add comments on poems