Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
kaakit-akit ang katahimikan ng gabi
habang tinitingnan kita, hindi gumagalaw
ako'y nanginginig sa ibinalik **** titig
yinakap mo ako sa liwanag mo
pero kataka-takang hindi man lang kita
nahawakan
sana pwede kitang mahaplos kahit sandali
lang
mahulog ka sa aking mga braso
pero nakakalungkot
ang katotohanan ay hindi magpapalaya sa
akin
nandyan ka lang
parang hari nakatanaw sa kanyang mga
alipin
parang pinta na nakasabit sa dingding
para sa mata lamang
sana balang araw mahulog ka
para masalo kita
oh, aking mahal na bituin
©IGMS
English Translation:
"The Tale of the Star and The Rock(1)"

the stillness of the night seem so enchanting
as i stare at you, unmoving
i quiver slightly
you embrace me with your light
i wish i could touch you
and fall into my arms
but sadly, the truth will not set me free
you are just there
like a king in his throne
looking at his bowing servant
like a painting hanging on the wall
for eyes only
im hoping that someday
you will fall so i could catch you in my arms
oh, my so lovely star
its gonna make sense
Written by
its gonna make sense  23/Two-Spirit/Philippines
(23/Two-Spirit/Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems