Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2015
Mga hangal silang nag-aabang.

Kamamatayan na nila ang daang taong paghihintay
sa katapusan
ng sinimulan **** rebolusyon.

Hindi na ito darating.
Stum Casia
Written by
Stum Casia  Manila
(Manila)   
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems