Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2015
Tɦɛ ɮɛst tɦɨռɢs tɦat ɨռ ʟɨʄɛ aʀɛ ռօt ʄʀɛɛ. Tɦɛʀɛ ɨs aʟաaʏs a քʀɨċɛ tօ քaʏ, ɛʋɛռ ʄօʀ tɦɛ sʍaʟʟɛst օʄ tɦɨռɢs. Yօʊ aʟաaʏs ɦaʋɛ tօ աօʀҡ ʄօʀ աɦat ʏօʊ աaռt, ɮɛċaʊsɛ tɦɛʏ աօռ't ċօʍɛ ɛasʏ. Nօtɦɨռɢ ɨռ ʟɨʄɛ ɨs ɛasʏ.
Andrea Armstrong
Written by
Andrea Armstrong  F/Louisiana
(F/Louisiana)   
Please log in to view and add comments on poems