Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
I'm afraid to kiss you
to lock our lips
and taste you.
I'm afraid that I will love you
and then you will leave
like most men do.
I'm afraid it won't be enough
to make you stay
and that desire you've always had
will finally go away.
I'm afraid of the damage
you will do to me
before I finally
let you go.
i keep waking up
with you on my lips
but it's only your name
and not your kiss
screaming your name at night in my sleep
Grab me
Hold me close
And look into my eyes
Sweep me off my feet
And kiss me like no tomorrow
So many monsters under my bed
Each one wants my head
Each one wants me dead.
I don't want to apologize,
but I am sorry.
I understand I can be a bit dramatic sometimes,
and over think every situation.
However, I just wish I could understand how you feel about me.
Maybe I wouldn't hold on to every little thing
if you just gave me a sign that is clear for me to read.
I've never been able to enjoy the company of another,
so I'm not sure how this is suppose to play out.
Don't leave me in the morning
feeling used and forgotten.
However, I find myself waiting by the phone as the evening passes
wondering if I should keep trying.
I'm holding on but I know I deserve something more.
It's been 9 months and it's been hundreds of miles.
Sorry if this sounds selfish,
but I can't wait forever and hold onto nothing
when I know I deserve something more.
I love your company
and in my head, we are happy
because I know you feel the same.
I don't want to sound dramatic,
but just please don't leave me in this haze.
2018
 Feb 23 21st Century
Fiona
I'm sorry Mom, for the times I complained,
And for all the unnecessary tears,
I'm sorry Mom, for all the times I yelled,
And for all those wasted years.
I'm sorry Mom, for my stubborn behavior,
And for the times I ran away,
From all of the problems, I didn't feel like facing
Forgive me, Mom, for I was lead astray.
I'm sorry Mom, please show me the door,
I think it's time I leave.
I need to find my own way of life,
and stop destroying yours.
 Feb 23 21st Century
AIA
Sorry
 Feb 23 21st Century
AIA
Sorry
For texting you, for bugging you,
for annoying you.
for thinking of you day and night.
by being clingy and possessive.
for staying by your side every time you push me away.
Sorry I get worried about you.
for needing your attention,
for being needy to you.
Sorry for loving you.
I'm very sorry... I can't unlove you.
Sabi nila,kapag nahanap mo na daw ang tunay na pag-ibig ay nahanap mo na rin ang iyong langit dito sa lupa. Kaya't naniniwala akong langit din ang maghahatid sa'yo patungo sa akin. Pero naiinip na akong maghintay at nanghihinayang sa bawat sandaling lumilipas , na hindi ko man lang magawang hawakan ang iyong mga kamay sa mga panahong kailangan mo ng karamay.Na hindi ko man lang magawang damayan ka kung dumadanas ka ng lumbay.Alam kong katulad ko,pakiramdam mo minsan ay binitawan ka na din ng mundo.Kaya't patawarin mo ako kung sa mga pagkakataong nararanasan mo yan ay wala ako d'yan para ikaw ay aking ma-salo. Kung totoong ang pag-ibig at ang langit ay may malalim na kaugnayan sa isa’t-isa,malakas ang kutob ko na tayo din ay iginuhit na katulad nila. Minsan na din akong nagtanong,saang sulok ng langit ka kaya naroroon? Malapit ka kaya sa araw? O marahil nasa tabi ka lang ng buwan,na sa tuwing sasapit ang dilim ako ay binabantayan.Kaya pala kahit saan ako magpunta ako'y lagi niyang sinusundan. Pero maaari din na ika'y kapiling ng mga bituin na kay daming nais mag angkin. Kay palad kong pagdating ng araw ikaw ay napa sa-akin. Kaya habang wala ka pa,ako muna ay magiging kaisa ng mga mabubuting kawal ng ating bayan. Makikidigma kung kinakailangan,ipaglalaban kung ano ang makat'wiran. Upang sa iyong pagdating ay malaya nating tatamasahin ang payapang buhay. Kaya habang wala ka pa ako'y taos puso kung manalangin sa ating may likha. Na paghariin niya nawa ang kabutihan sa aking puso bilang isang tao at higit sa lahat ay bilang kanyang anak , upang sa sandaling tayo'y pagtagpuin ako rin sa iyo ay magiging isang mabuting kabiyak. Hindi pa man tayo nagtatagpo,nais kung malaman mo na laman kang palagi ng aking panalangin. At habambuhay kong itatangi ang iyong pag-ibig na siyang dahilan kung bakit maka ilang ulit kong nanaising mabuhay. Nais kong ipagsigawan sa mundo na iniibig kitang wagas,ngunit mas mamatamisin kong hintayin ka at kapag naglapat na ang ating mga dibdib,ibubulong ko sa'yo na ikaw ang aking daigdig. Maghihintay lang ako,habang wala ka pa.
© 2018 Glen Castillo
All Rights Reserved.
Pag-ibig sa tatlong salita (IKAW,BAYAN at DIYOS)
You
You've got the moon,
Scintillate in your eyes.

You've got the sun,
Shining with your smile

You've got the world,
Embracing the depths of your soul

You've got the galaxy,
Uttering celestial words

You've got the universe,
Since you've held me tight.

You've got the heaven,
And then you fell for me, told me that it felt like home.
Next page